به این ویدئو دقت کنید 

دوربین های هوشمند که کاربرد های مختلفی برای مردم خواهند داشت