تغییرات GDP ده اقتصاد برتر دنیا در بین سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۷